przypomnienie hasła

Poradnik wyjazdowicza vol. 1

Oceń artykuł:
0/5 (0 głosów )


Jakie prawa i obowiązki mamy w chwili zetknięcia z osobami odpowiedzialnymi za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa w czasie meczu i poza stadionem?

Poradnik wyjazdowicza vol. 1
Impreza masowa na autostradzie

Zacznijmy od początku, czyli od tego, o czym na pewno wiesz – mecz piłki nożnej jest zazwyczaj imprezą masową, a Ty, przebywając na stadionie w jego trakcie, jesteś jej uczestnikiem. Dl a ścisłości, dotyczy to i meczów „u siebie” i na wyjeździe. Udział w tych drugich rządzi się jednak pewnymi szczególnymi zasadami, które warto znać, bo, jak wiadomo – nieznajomość prawa szkodzi.
O czym więc musisz pamiętać, jadać na mecz wyjazdowy? Twórczość naszego ustawodawcy nakłada na Ciebie pewne obowiązki już od momentu wyruszenia w drogę. Jeśli podróżujesz transportem zorganizowanym, np. pociągiem specjalnym, albo autokarem wynajętym w celu przewiezienia grupy kibiców na mecz, nie wolno Ci przewozić ze sobą przedmiotów niebezpiecznych (np. noża), oraz materiałów pirotechnicznych. Jest to wykroczenie, za które grozi kara aresztu, ograniczenia wolności, albo grzywny nie niższej niż 3000 zł, a jeśli zostaniesz ukarany, sąd orzeknie wobec Ciebie zakz wstępu na imprezę masową na okres od dwóch do sześciu lat. Unikaj też przewożenia takich przedmiotów, jeżeli na mecz podróżujesz autem.

Co prawda, ustawa mówi o transporcie zorganizowanym, ale – jak to bywa z przepisami – ich interpretacja zależy od punktu siedzenia i nie wiadomo, jak szeroko organy państwowe będą jego zakres rozumieć. Również pojęcie przedmiotów niebezpiecznych jest bardzo szerokie i nie do końca sprecyzowane.
Przykład będzie skrajny, ale może się okazać, że przewozisz w samochodzie wysoce niebezpieczną, zabójczą gaśnicę. Pamiętaj o tym, że podróżujemy w towarzystwie funkcjonariuszy „dbających o nasze bezpieczeństwo” – przeszukania pojazdów są tu na porządku dziennym.

Co masz w kanapce?

Szczęśliwe, bez przygód, docierasz na miejsce. Na stadionie witają Cie odblaskowe kamizelki pracowników firmy ochroniarskiej zatrudnionej przez organizatora meczu – oczywiście dla zapewnienia porządku i bezpieczeństwa. Podczas wykonywania tej jakże odpowiedzialnej i trudnej pracy, przysługują im względem Ciebie określone uprawnienia.

Po pierwsze, mogę sprawdzić, czy posiada bilet oraz Cię wylegitymować. Po drugie, przeszukać Cię, łącznie z bagażem, jeżeli istnieje podejrzenie, że chcesz wnieść na stadion – niech będzie, wymieńmy – broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe.

Klucz do rozwiązania problemu, kogo uznać za podejrzanego jest prosty – podejrzany jest każdy, kto jest na liście wyjazdowej. Po trzecie, mają obowiązek odmówić Ci wstępu na mecz w sytuacjach wskazanych w ustawie, Zdarzy się tak jeżeli: nie posiadasz biletu, ciąży na Tobie zakaz wstępu na imprezę masową, posiadasz przy sobie wspominanie już wyżej przedmioty, odmawiasz okazania biletu, wylegitymowania się lub przeszukania, jesteś ewidentnie pod wpływem alkoholu, albo innych środków a także gdy zachowujesz się agresywnie lub w inny sposób stwarzasz zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Po czwarte, zobowiązani są też do usunięcia z terenu imprezy masowej osoby, której zachowanie zakłóca porządek publiczny bądź jest niezgodne z obowiązującymi na jej terenie regulaminami. Pracownicy służby porządkowej, zapewnianej przez organizatora, mogą używać środki przymusu bezpośredniego. Ich uprawnienia w tym zakresie są ograniczone – wolno im stosować siłę fizyczną tylko dla obrony i w celu transportu osoby, względem której przymus jest stosowany, mogą używać kajdanek zakładanych na ręce oraz stosować, jak to jest nazwane w ustawie – środków chemicznych „w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających”.
Ich użycie jest możliwe w dwóch sytuacjach – gdy konieczne wyegzekwowanie zachowania zgodnego z prawem oraz w razie konieczności odparcia ataku na czyjeś życie, zdrowie lub wolność. Pamiętaj, że jeżeli w Twojej ocenie pracownik nadużył swoich uprawnień – na przykład stosując środki przymusu bezpośredniego bez uzasadnienia, przysługuje Ci ochrona prawna.

Towarzysze podróży

Ochrona zatrudniona przez organizatora meczu nie jest jednak, według rządzących, wystarczającą do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku. Jak już wyżej wspomniano, podróż na mecz umila nam obecność stróżów prawa. Nie ukrywajmy – są wszędzie – na miejscu zbiórki, w trasie, pod stadionem i na stadionie. Legitymują, przeszukują i zatrzymują, na co, oczywiście w uzasadnionych okolicznościach, pozwala im ustawa regulująca działalność instytucji, w której pełnią służbę oraz odpowiednie rozporządzenia.

Zacznijmy może od pewnej ogólnej zasady – prawo wymaga, aby funkcjonariusz przystępując do wykonywania wymienionych uprawnień, podał Ci swój stopień, imię i nazwisko – w taki sposób, abyś miał możliwość odnotowania danych. Dodatkowo, jeśli nie jest umundurowany, na Twoje żądanie ma obowiązek okazać Ci swoją służbową legitymacje. Jest także zobowiązany do podania Ci podstawy prawnej i przyczyny podjęcia określonej czynności oraz poinformowania o przysługującym Ci prawie do złożenia zażalenia na sposób jej przeprowadzenia do właściwego miejscowo prokuratora.

Poza wspomnianym zażaleniem masz też inne możliwości przeciwdziałania nieprawidłowościom – przekroczenie uprawnień i niedochowanie obowiązków przez funkcjonariusza państwowego stanowią przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności, możesz więc złożyć do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Ważne jest, aby niewłaściwe zachowanie zostało udokumentowane – w dobie smart fonów niemal każda osoba ma taką możliwość, a prawo nie zakazuje utrwalania czynności dokonywanych przez funkcjonariuszy publicznych, wskazuj też na nie we wszelkich protokołach i wyjaśnieniach.

Jeśli w trakcie wykonywania czynności zostałeś pobity, koniecznie, jak najszybciej, dokonaj obdukcji.

Przyjrzymy się może bliżej sposobom w jakich wspomniane czynności powinny być wykonane i jakie uprawnienia przysługują Ci w ich trakcie.

Najczęściej spotkasz się z żądaniem okazania dokumentu tożsamości. Prawo nie określa sytuacji w jakich to może nastąpić, a w szczególności nie musi istnieć podejrzenie, że popełniłeś jakieś wykroczenie lub przestępstwo. Nie może to jednak mieć miejsca zupełnie bez powodu albo, na przykład, w celu wywarcia na Tobie jakiejś presji. Zasadniczo, podania danych nie możesz odmówić (stanowi to wykroczenie), nawet, jeżeli osoba, która dokonuje czynności, nie dopełniła wspomnianych już obowiązków udzielenia Ci określonych prawem informacji. Wyjątkiem może być sytuacja, gdy jesteś legitymowany bez jakiejkolwiek przyczyny – stanowi to oczywiste przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza. Przy czym, w takiej sytuacji musisz pamiętać, aby posiadać dowody na nieprawidłowe działanie tej osoby.


Kibole

Kolejną czynnością z którą możesz się spotkać, jest kontrola osobista. Może do niej dojść jedynie w przypadku, gdy istnieje wobec Ciebie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. Musisz zostać poinformowany, dlaczego osoba przystępująca do czynności uważa, że takie podejrzenie zachodzi. Jeśli to nastąpi (pamiętaj o konieczności posiadania dowodów), będziemy mieć do czynienia z przekroczeniem uprawnień, a dodatkowo z naruszeniem Twoich dóbr osobistych w wyniku dokonanej kontroli, których ochrony będziesz mógł dochodzić w procesie cywilnym. Same czynności powinny (istnieją tu pewne wyjątki) być przeprowadzone w ustronnym miejscu, przez osobę tej samej płci. W czasie kontroli może zostać przeszukane Twoje ubranie – bez odsłaniania ciała, bagaż i przedmioty, które masz przy sobie. Warto pamiętać o tym, że na Twoje żądanie, dokonujący kontroli mają obowiązek sporządzić protokół ze swoich czynności, który dostaniesz do podpisu.

W razie przygód

Spotkanie ze stróżami prawa może się też, niestety, zakończyć zatrzymaniem. Zazwyczaj będzie ono miało charakter prewencyjny – czyli nie będzie związane z jakimś toczącym się postępowaniem i dokonane w celu zabezpieczenia jego właściwego przebiegu. Pamiętaj, że nie ma tu znaczenia fakt, czy to zachowanie ma charakter czynu zabronionego – liczy się to, że funkcjonariusz uzna, że inne środki, jakie może wobec Ciebie zastosować, są bezcelowe i nieskuteczne. Możesz też zostać zatrzymany, jeśli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniłeś przestępstwo, a istnieje obawa, że uciekniesz, ukryjesz się, będziesz zacierał ślady, albo gdy funkcjonariusz nie może ustalić Twojej tożsamości. Niezwłocznie po zatrzymaniu musisz zostać poinformowany o jego przyczynach i przysługujących Ci prawach. W praktyce dostaniesz do podpisania kartkę, na której będą one wypisane. Pamiętaj, żeby czytać uważnie wszystko, co dostajesz do podpisu.

Kibole

Do Twoich praw, jako zatrzymanego należą: możliwość skorzystania z pomocy prawnika – w tym bezpośredniej rozmowy z nim (pamiętaj o możliwości zwrócenia się o przydzielenie adwokata z urzędu), otrzymania pomocy lekarskiej, żądania zawiadomienia o zatrzymaniu wskazanej przez Ciebie osoby, szkoły lub pracodawcy, możliwość złożenia lub odmowy złożenia oświadczenia, czy też otrzymania odpisu protokołu zatrzymania. Bardzo ważne jest uprawnienie do złożenia zażalenia na zatrzymanie. Możesz je złożyć do sądu rejonowego w ciągu siedmiu dni od zatrzymania (ale zrób to jak najszybciej), za pośrednictwem organu, który tego zatrzymania dokonał – ma on obowiązek zrobić to niezwłocznie. W zażaleniu możesz domagać się zbadania, czy Twoje zatrzymanie było uzasadnione, legalne i prawidłowe. Jeśli sąd stwierdzi, że takie nie było, zarządzi natychmiastowe zwolnienie. Zwolniony zostaniesz również, gdy ustanie przyczyna, dla której zostałeś zatrzymany, a także, jeśli w ciągu 48 godzin nie zostaniesz przekazany do dyspozycji sądu. Jeśli przekazanie nastąpi, sąd będzie miał 24 godziny na doręczenie Ci postanowienia o tymczasowym aresztowaniu, w przeciwnym razie też zostaniesz zwolniony.

W czasie, gdy jesteś zatrzymany, możesz zostać poddany oględzinom zewnętrznym, być fotografowany oraz okazywany innym osobom w celach rozpoznawczych, mogą też zostać od Ciebie pobrane odciski palców. Nie będziesz przesłuchiwany – nie przysługuje Ci zatem prawo odmowy składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania. Możesz natomiast zostać wysłuchany. Wysłuchanie polega na złożeniu przez Ciebie oświadczenia, które będzie stanowiło załącznik do protokołu.

Pamiętaj, nie podpisuj niczego, czego nie powiedziałeś. Nie przyznawaj się do czegoś, czego nie zrobiłeś. To wszystko nie spowoduje, że zostaniesz szybciej zwolniony, a może zaszkodzić i Tobie samemu i innym. Jeżeli zdecydujesz się na złożenie oświadczenia, staraj się unikać szczegółów – wypowiadaj się raczej zdawkowo, bo nieścisłości w Twoich wypowiedziach z pewnością zostaną wyciągnięte na dalszych etapach postępowania, nie wymyślaj też na szybko linii obrony i nie opisuj zachowania innych osób. Koniecznie jednak wskaż wszelkie nieprawidłowości w trakcie zatrzymania – w szczególności, jeśli zostałeś pobity lub próbowano wymusić na Tobie określoną treść oświadczenia. Pamiętaj o prawie do odmowy złożenia oświadczenia. Możliwość obrony i przedstawienia swojej wersji zdarzeń będziesz miał na ewentualnych późniejszych etapach postępowania. Nie poniesiesz za to żadnych konsekwencji, a może Ci to pomóc uniknąć późniejszych kłopotów.

Nieznajomość prawa szkodzi

Nie bój się korzystać z przysługujących Ci praw, a im lepiej będziesz je znać, tym lepiej dla Ciebie. Podobnie jest z ciążącymi na Tobie obowiązkami, zakazami i nakazami. Znając, chociażby podstawowe przepisy prawa dotyczące Ciebie, będziesz mógł uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji, a jeśli takie się zdarzą, będziesz wiedział jak z nich wybrnąć. Dla Ciebie, jako kibica najważniejszymi aktami prawnymi, zawierającymi przepisy, które mogą Cie dotyczyć są – Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych, Kodeks postępowania karnego oraz akty zawierające zasady działania służb powołanych do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jeśli bierzesz udział w meczu wyjazdowym koniecznie zapoznaj się z dotyczącym go regulaminem stworzonym przez organizatora wyjazdu.


Źródło: magazyn kibiców Lechii Gdańsk Władcy Północy   1 z 2    Następne »
   1 z 2    Następne »


Komentarze (0) :

Brak komentarzy


Dodaj komentarz :